جواز تاسیس سال 1393

پروانه بهره برداری 1394

مجوز واحد فناوری 1395

پروانه بهره برداری 1396

گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی سال 1396

گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی سال 1396

گواهی تحقیق و توسعه 1397

پروانه تحقیق و توسعه 1398