آدرس

تلفن تماس : 8 -37275371 035
فکس : 035-37275370
ایمیل : info@ytpkco.com

آدرس : ایران – یزد – منطقه ویژه اقتصادی – بلوار صنعت
  نبش میدان واردات – صنعت 7

کد پستی: 8947185158

فرم تماس