دفتر کارخانه

تلفن تماس : 035-37275617
فکس : 035-37275617
ایمیل : info@ytpkco.com

آدرس : ایران – یزد – شهرک صنعتی فاز 3 نبش ارغوان 9

کد پستی: 8947184647

دفتر مرکزی

تلفن تماس : 035-38412622
فکس : 035-38412622
ایمیل : info@ytpkco.com

آدرس : یزد – خیابان مطهری – پارک علم و فناوری و فناوری اقبال
کد پستی : 8917697998

فرم تماس

ارتباط با مدیران شرکت

تماس با مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: محمد سحبان رفسنجانی
آدرس ایمیلsahban@ytpkco.com

شماره تماس : 03538412624

تماس با مدیربازرگانی

نام و نام خانوادگی: مهدی عسکری شاهی
آدرس ایمیل : INFO@YTPKCO.COM
شماره تماس : 03538412623

تماس با مدیر کارخانه

نام و نام خانوادگی: احمدرضا کربلاییان
آدرس ایمیل : AHMAD@YTPKCO.COM
شماره تماس : 03537275617